DEN TAIWANESISKA CYBERSÄKERHETSMARKNADEN VÄXER I SNABB TAKT OCH ÖVERTRÄFFAR DET GLOBALA GENOMSNITTET

För närvarande finns cirka 340 inhemska taiwanesiska företag som är verksamma på cybersäkerhetsmarknaden och sektorn sysselsätter cirka 9 000 personer. Mot bakgrund att den globala och lokala ekonomin återhämtar sig från pandemin, förväntas den taiwanesiska cybersäkerhetsmarknaden nå BUSD 2,32 i 2, med 9,1 procent CAGR från 2016-2022.

Det är något högre än det globala genomsnittet på 8,1 procent CAGR för motsvarande period. Den fortsatta tillväxten av IoT (Internet of Things) -relaterad cybersäkerhet, både ur ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv, tillsammans med en ökad efterfrågan och medvetenhet om cybersäkerhetsfrågor, kommer att vara de främsta drivkrafterna för sektorn framåt. IoT-marknaden i Taiwan förväntas växa med 30 procent till 2025 jämfört med dagens nivåer.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER PÅ DEN TAIWANESISKA CYBERSÄKERHETSMARKNADEN

På grund av hot från utländska, privata och statligt sanktionerade aktörer behöver den taiwanesiska marknaden uppgraderad och sofistikerad cybersäkerhetsinfrastruktur. Eftersom cybersäkerhetsinfrastruktur i Taiwan historiskt sett inte har prioriterats på grund av liten inhemsk kapacitet, letar den taiwanesiska marknaden efter lösningar och samarbeten med pålitliga utländska partners.

Enligt en undersökning om cybersäkerhetsinvesteringar från IT Home 2021 har nästan 60 procent av taiwanesiska företag investerat i internetsäkerhet. Den andra och tredje vanligaste investeringen var IT-infrastruktur och skydd följt av fjärrbackup-lösningar.

Med tanke på det framgångsrika svenska engagemanget i uppbyggnaden och underhållet av 5G-infrastruktur i Taiwan finns det flera naturliga synergier för svenska cybersäkerhetsföretag på marknaden. Taiwanesiska traditionella infrastrukturresurser som gas, vatten och elektricitet är redan i hög grad digitaliserade men utsatta för cyberattacker med potentiellt förödande effekter på nationell nivå.

Enligt en undersökning gjord av ITRI Taiwan (Industrial Technology Research Institute) är molntjänstsäkerhet, efterlevnad av inhemska regleringar och IoT-säkerhetsapplikationer de tre stora utmaningarna som taiwanesiska företag står inför idag – vilket skapar en nischmöjlighet för svenska företag som vill expandera.

Mot bakgrund av det ökade distansarbetet inom nästan alla sektorer är dessa möjligheter kopplade till lösningar som skyddar molnbaserad företagsinformation. Mer än 40 procent av de undersökta företagen nämnde också e-postsäkerhet, katastrofåterställningsövningar och end-to-end-säkerhet som prioriterade investeringar under 2021.

Cybersäkerhetsfrågor är också ett problem för lokala myndigheter och de har vidtagit lagstiftningsåtgärder för att skydda och försvara sina immateriella egenskaper och fysiska infrastruktur. Till exempel antog den lagstiftande Yuan i december 2018 lagen om informations- och kommunikationssäkerhetshantering (ICSMA) som ger cybersäkerhetshanteringsskyldigheter för statliga myndigheter och vissa icke-statliga enheter. ICSMA omfattar särskilt leverantörer av kritisk infrastruktur. Detta kan relatera till materiella eller immateriella tillgångar, system och nätverk vars effektivitetsminskning kommer att ha en betydande inverkan på nationell säkerhet och medborgarnas liv eller ekonomiska aktiviteter. Utöver de nya reglerna har de offentliga utgifterna för cybersäkerhetslösningar ökat markant under de senaste åren – från 50 MUSD 2017 till 128 MUSD 2020. Denna utveckling kommer att skapa konkreta affärsmöjligheter inom alla viktiga sektorer på marknaden.

Det är också värt att påpeka att det finns ett stort intresse att utveckla den inhemska cybersäkerhetsmarknaden i Taiwan. Cybersäkerhet lyfts ofta fram i lokala tidningar och får mycket uppmärksamhet från både den privata och offentliga sektorn.

REKOMMENDATIONER OCH NÄSTA STEG FÖR SVENSKA CYBERSÄKERHETSFÖRETAG

När du etablerar dig på den taiwanesiska marknaden rekommenderar Business Sweden lokal närvaro, antingen genom att använda en lokal partner, etablera ett dotterbolag eller sälja direkt mot kund.

Mot bakgrund av nuvarande inträdesrestriktioner vill vi också gärna förbereda svenska företag på att hantera inledande affärsdialoger och företagsintroduktioner online eller via en lokal partner.

Business Sweden bevakar ständigt det globala cybersäkerhetslandskapet och har ögonen öppna för specifika affärsmöjligheter på den taiwanesiska marknaden. Vi tar mer än gärna en inledande diskussion med dig angående dina etableringsplaner och stöttar dig med komplexa marknadsetableringsanalyser och strategier. Business Sweden kan även ge dig stöd i att hantera myndighetsärenden och hjälpa dig med din marknadsetablering.

Kontakta Sean Yang, projektledare, Business Sweden Taipei, för ytterligare information.