Hållbarhet är ett av Business Swedens fokusområden, både i Sverige och på våra utlandskontor. Målet är att skapa bärkraftig lönsamhet, dels för enskilda företag och dels för ekonomin i allmänhet. Etiska affärsmetoder är en viktig del av en hållbar utveckling.

Vi strävar efter högsta möjliga professionella standard och har en tydlig policy för korruption: Det är helt oacceptabelt. Därför håller vi uppsikt över att de mänskliga rättigheterna respekteras på alla nivåer och hjälper svenska företag att förebygga korruption.

Business Sweden har skrivit under FN:s Global Compact och införlivat dess tio principer i vår uppförandekod, som gäller alla som arbetar för Business Sweden. Vi bidrar till att utveckla hållbara lösningar över hela världen och till att bygga säkra, rättvisa och stabila samhällen på de marknader där vi verkar.

GÖR DIG HÖRD!

Business Swedens organisation bygger på förtroende och ansvar. Vi förväntar oss att alla som representerar Business Sweden rapporterar händelser som bryter mot vår uppförandekod eller våra policyer, eller som strider mot lagen. I sådana situationer är det viktigt att agera, och vi garanterar att det inte finns någon risk för repressalier för den som gör en anmälan.

Även om du inte arbetar på Business Sweden uppmuntrar vi att du kontaktar oss om du upptäcker att någon av våra anställda eller partners inte följer vår uppförandekod eller våra policyer. Vi ser mycket allvarligt på sådana överträdelser. 

Hur gör jag min röst hörd?

Är du anställd av Business Sweden rekommenderar vi att du börjar med att prata med någon du litar på och har en bra relation till. Det kan vara din närmsta chef, HR eller någon annan chef. 

Både anställda och utomstående kan också använda vår anonyma, webbaserade visselblåsartjänst WhistleB.

 

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR OETISKA AFFÄRSMETODER?

Om du arbetar för Business Sweden, rekommenderar vi starkt att du rapporterar händelsen till din närmsta chef, HR eller någon annan chef du litar på. Alla anmälningar behandlas strikt konfidentiellt.

Om du inte arbetar för Business Sweden, eller om du inte känner dig bekväm att prata med någon, är du välkommen att använda den anonyma visselblåsartjänsten WhistleB.

OM WHISTLEB

WhistleB garanterar din anonymitet på flera sätt. Det är en fristående tjänst som inte tillhör Business Swedens IT-system. Den registrerar varken IP-adresser eller någon annan information som kan identifiera personen som gör en anmälan. Alla anmälningar krypteras och kan bara dekrypteras av utvalda personer. WhistleB kan varken dekryptera eller läsa anmälningarna.

DELAT ANSVAR

Business Swedens ledningsgrupp och övriga chefer ansvarar för att främja god kommunikation samt för att vår uppförandekod och våra policyer följs. Vi ber också alla våra partners att vara uppmärksamma på att våra konsulter och andra som arbetar på uppdrag av Business Sweden följer vår uppförandekod.

Business Swedens anställda förväntas rapportera överträdelser. Alla har ett ansvar att förstå gällande regler - att inte vara medveten om vad som gäller är aldrig en ursäkt att inte följa vår uppförandekod, våra policyer och lagen.