För tredje året i rad är Frankrike det mest attraktiva landet i Europa när det gäller utländska direktinvesteringar enligt EY Barometern 2021. Frankrike är den ledande europeiska mottagaren av investeringar från Sverige med 39 sysselsättningsskapande investeringsprojekt.

Bland de viktigaste resultaten av vår Business Climate Survey 2022 kan nämnas att förtroendet för marknaden och lönsamheten har ökat bland de svenska företagen i Frankrike. Totalt planerar 90 procent av de svenska företagen i Frankrike att behålla eller öka sina lokala investeringar.

Hållbarhet är också en viktig aspekt i årets undersökning. Jämfört med tidigare år uppfattar de svenska företagen att hållbarhetsaspekter har större betydelse vid franska kunders köpbeslut.

Sveriges rykte i Frankrike har varit positivt under lång tid och det går hand i hand med det allmänt höga förtroendet för de nordiska länderna. Undersökningen bekräftar detta då 75 procent av de deltagande företagen anser att det svenska varumärket bidrar positivt till deras verksamhet.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Frankrike. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma i eller planerar att etablera sig i Frankrike.

I år skickades undersökningen ut till 431 lokala chefer som representerar svenska företag i Frankrike, varav 130 svarade. Svaren samlades in mellan den 21 mars och 15 april 2022. Vissa intervjuer genomfördes senare med utvalda företag för att få en djupare förståelse för de faktorer som ligger bakom deras enkätsvar.

Vi vill framföra vårt mest uppriktiga tack till de deltagande företagen och partnerna som har bidragit till denna rapport och står fortsatt till ert förfogande för att stödja den fortsatta affärsutvecklingen mellan våra länder.