Business Sweden ägs till hälften av svenska staten och till hälften av det privata näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet (UD) och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). Vi samråder med UD i alla relevanta frågor, inklusive frågor som kräver medverkan utrikesförvaltningen och frågor som gäller svensk officiell närvaro utomlands.

Business Sweden en juridisk person och är formellt registrerad hos SCB som Sveriges Export- och Investeringsråd med säte i Stockholm under organisationsnummer 262000-1194. Business Sweden styrs och rapporterar som ett bolag och publicerar årligen en årsredovisning och en hållbarhetsrapport.

Styrelsen består av minst åtta ledamöter. Av dessa utses hälften av regeringen och hälften av SAU.

Förutom gällande lag och författning följer Business Sweden delar av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

ORGANISATIONSSCHEMA swe.png
 
Representantskapet

Ägarnas inflytande i Business Sweden utövas av representantskapet som är Business Swedens högsta beslutade organ. Till representantskapet ska ägarna, det vill säga svenska staten och SAU, utse högst fyra ledamöter vardera.

Sammanträde i representantskapet ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid representantskapet ska årsredovisning och revisionsberättelse läggas fram, beslut ska fattas om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av revisorer och suppleanter samt beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Därutöver beslutar representantskapet om disposition av det egna kapitalet och erforderlig nivå på detta samt om ändringar i Business Swedens stadgar.


Ledningsgrupp

VD leder arbetet och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Vid utgången av 2018 bestod Business Swedens ledningsgrupp av nio personer: Verkställande direktör, vice verkställande direktörer och chefer för verksamhetsområden samt supportfunktioner.

Läs mer om Business Swedens ledningsgrupp


Styrelse

Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan de ordinarie mötena i representantskapet. Styrelsen ska förvalta Business Swedens angelägenheter i Business Swedens och ägarnas intresse.

Läs mer om Business Swedens styrelse