Om bara några veckor löper den så kallade transitionsperioden ut. Den 1 januari 2021 ställs svenska företag med verksamhet i Storbritannien inför en helt ny verklighet utanför EU:s inre marknad och tullunion. Oavsett utkomsten i förhandlingarna med Bryssel kommer affärsförutsättningarna att förändras. Så hur ser företagen på framtiden?

För att få en bättre förståelse för hur Brexit har påverkat svenska beslutsfattare i Storbritannien och hur de ser på marknadsutsikterna har Business Sweden gjort djupintervjuer med utvalda ledande företag, däribland Alfa Laval, Ericsson, Munters, Recipharm, Saab Technologies UK, Scania, Vattenfall och Volvo Group.

Svaren i intervjustudien ger oss en tydlig indikation: Storbritanniens beslut att lämna EU har hittills inte haft några betydande affärsmässiga konsekvenser kring vare sig försäljning, investeringar eller produktion. Sammantaget är respondenterna positiva till framtiden och cirka två tredjedelar tror att försäljningen efter Brexit kommer att fortsätta på dagens nivå. Samtidigt är många respondenter försiktiga när det gäller att fatta nya beslut om investeringar och produktion.

Företagsintervjuerna ger oss även några oväntade insikter då respondenterna har identifierat tre affärsfördelar efter Brexit:

  • Dra nytta av den ökande attraktionskraften kring svenska varumärken i Storbritannien
  • Konkurrensfördel att redan ha en marknadsnärvaro (gentemot företag som saknar brittisk närvaro)
  • Använda Storbritannien som ett globalt handelsnav när nya potentiella handelsavtal sluts (till exempel det nyligen undertecknade frihandelsavtalet med Japan)

I den här temarapporten om Brexit samlar vi företagens lokala perspektiv och lyfter även fram tillväxtsektorer där svenska företag är särskilt väl positionerade efter transitionsperiodens slut.