Liberia är rikt utrustat med naturresurser som vatten, mineraler och skogar och har ett klimat som är gynnsamt för jordbruk. Landets komplexa historia har tidigare begränsat infrastruktur och stadstillväxt, men det finns nu tecken på att sektorer som energi, gruvdrift, informations- och kommunikationsteknik och transport är på väg uppåt, med positiva investeringar och politiskt engagemang som underbygger långsiktiga mål.

Liberia befinner sig i en övergångsfas och går från ett postkonflikt-samhälle till ett utvecklingsland. Det har gjorts stora ansträngningar för att locka privata investerare och minska korruptionen. Den sittande regeringen gör framsteg när det gäller att anpassa Liberias politik, ekonomi och institutioner till landets utveckling, vilket skapar möjligheter för internationella aktörer att öka sin närvaro och stödja Liberia i att förverkliga sin potential.

De bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Liberia har varit starka under många år och Sverige har varit en av Liberias största givare av utländskt bistånd. Förhållandet har utvecklats från den historiska givarpositionen till aktiva utvecklingsinvesteringar. I december 2020 fattade den svenska regeringen ett beslut om att avsätta 1,85 miljarder kronor till ett femårigt svenskt utvecklingssamarbete med Liberia. Strategin, som löper från 2021-2025, spänner över flera utvecklingsområden, inklusive stöd till inkluderande ekonomisk utveckling.

Liberias ekonomiska potential är betydande och svenska företag har potential och utrymme att bidra med värde och lösningar för att hjälpa marknaden att utvecklas i rätt riktning och stimulera redan framväxande sektorer.

Liberia är en nation i utveckling, och de beslut och investeringar som görs i dag kommer att ge efterverkningar under många år framöver. Det är absolut nödvändigt att göra rätt nu.

FYRA SEKTORER I FOKUS: ENERGI, GRUVDRIFT, IT OCH TRANSPORT

ENERGI

Studier av Liberias energisektor visar på stora investeringsmöjligheter, en enorm vattenkraftspotential och stora möjligheter för solenergi. Flera projekt som finansieras av EU och de multilaterala utvecklingsbankerna är på gång, vilket ger utmärkta möjligheter för svenska företag att delta i de anslutna upphandlingsprocesserna.

GRUVDRIFT

Landets naturresurser erbjuder en stor ekonomisk potential inom gruvindustrin och svenska företag skulle kunna bidra avsevärt till den stora omställning som krävs för att skapa en mer hållbar industri. Betydelsen av denna omställning sträcker sig längre än till ekonomiska vinster och minskade miljöskador; i Liberia är det också en fråga om social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Svensk närvaro på 1960-talet, genom Liberian America Swedish Mining Company (LAMCO), har skapat goodwill i de svensk-liberianska relationerna.

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

IKT är fortfarande en ny sektor i landet, men den har en stor tillväxtpotential. I januari 2020 fanns det fyra miljoner mobilanslutningar i Liberia, vilket motsvarar 83 procent av befolkningen, medan mobilanslutningarna ökade med 32 procent mellan 2019 och 2020. Det finns också utvecklingsstrategier och utbyggnadsplaner för att digitalisera registrering och förvärv av flera tjänster, bland annat nationella identitetskort, körkort, pass samt uppehålls- och arbetstillstånd. Svenska företag har expertis och strategisk kunskap som kommer att vara ovärderlig för att hjälpa Liberias e-förvaltning att utvecklas och eventuellt utvidga gränsen.

TRANSPORT

En grundläggande faktor för att förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen i Liberia är transportfrågan. Det uppskattas att cirka 160 miljoner US-dollar, nära åtta procent av BNP, spenderas på vägar och broar varje år.  Liberias nationella transportmyndighet (National Transit Authority, NTA) är öppen för offentlig-privata partnerskap för att förbättra sin bussflotta och sina bussterminaler och för att utöka vägtransportnätet inne i landet i Liberia. Med tanke på den stora betydelsen av ett bra transportsystem, som tillsammans med den nödvändiga infrastrukturen utgör stora investeringsmöjligheter för utländska intressenter, är flera bilaterala och multilaterala givare engagerade i vägsektorn.

Liberias framtid håller på att definieras och de investeringar och den strategiska inriktning som görs nu kommer att forma landet för kommande generationer. Business Sweden och Sveriges ambassad i Liberia har tillsammans skapat en rapport som undersöker Liberias nuvarande situation och tillväxtpotential med särskild tonvikt på möjligheter för svenska företag, samt strategiska överväganden och rekommendationer för att framgångsrikt navigera i marknadsförhållandena.

Vår rapport ”Liberia: a market on the rise” innehåller en detaljerad analys och utforskning av Liberias nuvarande och framtida tillväxtmöjligheter.

Kontakta oss idag för att få ett exemplar av vår rapport eller för att diskutera dina nästa steg.