Din integritet är viktig för oss

Business Sweden (härefter ”Business Sweden”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) tar personlig integritet på stort allvar, och behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy.

Syfte med denna policy

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla information till dig om hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver de datasäkerhetsstandarder som tillämpas inom Business Sweden globalt, inklusive i alla våra dotterbolag och filialer, och baseras på internationellt accepterade principer om dataskydd.

Våra anställda har en skyldighet att följa såväl denna integritetspolicy som tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Business Sweden, org. nr. 262000-1194, säte i Stockholm, Sverige, postadress Box 240, SE-101 24 Stockholm, Sverige, och alla våra filialer och dotterbolag, e-mailadress: privacy@business-sweden.se, är personuppgiftsansvarig för Business Swedens behandling av dina personuppgifter.

Business Sweden är därmed ansvarigt för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Om du har frågor eller önskar ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss på privacy@business-sweden.se, eller per brev till adressen ovan.

Var dina personuppgifter kommer ifrån

De flesta av dina personuppgifter som vi behandlar har samlats in direkt från dig. Det kan vara uppgifter som du lämnat till oss i samband med att du ansökt om en tjänst hos oss, laddat ner en rapport från vår webbplats, kommunicerat med oss via e-mail, anmält dig till ett av våra seminarier, evenemang eller delegationsresa.

 När du besöker vår hemsida kan vi komma att samla in viss information om dig. Det handlar om uppgifter som IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare. 

Om du inte tillhandahåller oss de personuppgifter vi efterfrågar kan vi i vissa fall inte erbjuda rådgivning eller andra tjänster till dig. Vi kommer tydligt ange vilka uppgifter som är obligatoriska att lämna.

Tillförlitlighet och säkerhet

Business Sweden samlar endast in och behandlar personuppgifter om dig om det är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, fullgöra ett kontrakt med dig, för våra berättigade syften eller om du uttryckligen lämnat ditt samtycke till vår behandling.

Business Sweden avser även att säkerställa att personuppgifter är säkert förvarade oavsett om uppgifterna behandlas elektroniskt eller i pappersformat. För att förhindra obehörig tillgång, röjande eller förstörelse har Business Sweden infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Business Sweden samlar in följande personuppgifter från nuvarande och potentiella klienter och deras representanter, arbetssökanden, enskilda som har samtyckt till att delta i marknadsundersökningar, registrerade användare och användare av webbplatsen (benämns nedan i denna policy ”Enskilda”).

Business Sweden samlar in kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon- och faxnummer och e-mailadress till Enskilda som begärt Business Swedens rådgivnings- eller andra tjänster, informationsmaterial eller rapporter. Business Sweden samlar även in information om Enskilda som söker anställning hos Business Sweden och om kontaktpersoner för Business Swedens leverantörer, samarbetspartners och kunder.

Business Sweden samlar även in andra personuppgifter om Enskilda inom ramen för vår rådgivandeverksamhet till den del de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla rådgivning och andra tjänster.

Business Sweden samlar också in information om arbetssökanden i rekryteringsprocesser såsom utbildningsnivå, arbetslivserfarenheter m.m. som tillhandahållits oss genom ansökan, men även teknisk information från Enskilda som besöker eller använder vår webbplats.

Ändamål och laglig grund

Business Sweden behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Tillhandahålla rådgivning, rapporter, och annat material tillgängligt för nedladdning eller inköp på vår webbplats samt besvarande av frågor.

Laglig grund: Fullgöra ett kontrakt med dig. Vårt berättigade intresse att fullgöra vårt uppdrag för din arbetsgivare och vårt verksamhetsmål. Samtycke genom en entydigt bekräftande handling.

Inbjudningar till och administration av olika evenemang, seminarier och delegationsresor självständigt eller i samarbete med våra samarbetspartners:

 • Upprätta deltagarlistor
 • Kommunikation med deltagare, till exempel genom bekräftelse av ansökan, frågor eller utvärdering.

Laglig grund: Fullgöra ett kontrakt med dig och/eller samtycke genom en entydigt bekräftande handling, till exempel när du ansöker om att få delta i ett evenemang eller en delegationsresa.

Kundundersökningar för att få en uppfattning om effekterna av vårt arbete, såsom nöjdhetsundersökningar och andra specifika undersökningar, till exempel efter ett genomfört evenemang.

Laglig grund: Samtycke genom entydigt bekräftande handling, till exempel när du deltar I en undersökning.

Marknadsföringsändamål

 • Direktmarknadsföring, uppföljning genom e-post, telefon eller brev med Enskilda som begärt informationsmaterial eller som laddat ner rapporter från vår hemsida, i syfte att tillhandahålla ytterligare information och skicka reklam per e-post eller brev om Business Swedens rådgivningstjänster liksom annan information som vi bedömer är av intresse för dig.
 • Optimering av marknadsföring, innefattade, marknadsundersökningar, analyser, och förbättring av marknadsföringskampanjer samt profilering av internetanvändare.

Laglig grund: Samtycke genom en entydigt bekräftande handling, till exempel när du deltar i en undersökning. 

För att skicka kommunikation via olika digitala kanaler till registrerade användare baserat på:

 • Uttryckligt intresse
 • Sökhistorik
 • Nedladdning av rapporter
 • Deltagande i evenemang

Laglig grund: Fullgöra ett kontrakt med dig. Samtycke genom en entydigt bekräftande handling.

För att hantera ditt användarkonto

 • Skapa och administrera ditt användarkonto
 • Skicka e-post till dig baserat på hur du använder våra tjänster
 • Leverera de tjänster som du har begärt

Den lagliga grunden: Fullgöra ett kontrakt med dig.

Arbetssökande

 • För att utvärdera och rekrytera arbetssökanden

Den lagliga grunden: att kunna vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås.

Bokföring

 • Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i vår bokföring.

Den lagliga grunden: att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Som en allmän utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med tredje man. Vi kan däremot komma att dela dina personuppgifter med vissa betrodda tredje män för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, innefattande:

 • Tredje man som anlitas i samband med att vi utför tjänster till klienter, såsom godkända säljare, agenter och representanter;
 • Leverantörer till vilka vi lägger ut vissa IT-supporttjänster såsom IT-infrastruktursleverantörer, dokumenthanteringssystem och andra liknande IT-system;
 • Partners, samarbetspartners, kunder och tjänsteleverantörer involverade i anordnande av seminarium, evenemang och delegationsresor.

All överföring av personuppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och endast för att uppnå det ändamål för vilket de samlades in. Vi ser till att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt för det fall data överförs till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området. Alla tredjelandsöverföringar kommer att ske i enlighet med skriftligt avtalade standardavtalsklausuler.

Business Sweden kan komma att publicera annonser på webbsidan, utgivares webbsidor och i e-postmeddelanden, antingen direkt via utgivaren eller via en tredje part. Annonsföretagen kan komma att samla in uppgifter såsom domän, IP-adress och klickströmsdata från Enskilda som visat intresse för reklaminnehållet. Denna information kan inte identifieras genom enskilda personers personuppgifter utan endast genom en IP-adress.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för ändamålet att tillhandahålla rådgivning och andra tjänster kommer att lagras i tio år efter att uppdraget avslutats eller den senare tid som är motiverad utifrån uppdragets eller klientrelations beskaffenhet.

Personuppgifter som samlats in i syftet att administrera vårt avtalsförhållande med våra leverantörer, kommer att lagras i tio år från det att avtalsförhållandet upphört såvida vi inte har en skyldighet att lagra uppgifter under en längre tidsperiod (till exempel enligt bokförings-eller årsredovisningslagen).

Personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringsprocess kommer att lagras så länge som rekryteringsprocessen pågår och kommer därefter att lagras så länge en arbetssökande som inte erbjudits anställning har möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot oss med anledning av rekryteringsprocessen.

Personuppgifter som samlats in i marknadsföringssyfte och i syfte att skicka inbjudningar till seminarier, evenemang eller näringslivsdelegationer kommer att lagras till dess att du avregistrerar dig för sådana utskick.

Personuppgifter avseende registrerade användare kommer raderas när användarkontot varit inaktivt i två år.

Personuppgifter som samlats in i samband med att du deltar på ett seminarium, evenemang eller delegationsresa som vi anordnar, raderas så snart seminariet, evenemanget eller delegationsresan ägt rum.

Dina rättigheter

Du har som registrerad följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rätt till tillgång: Du har rätt att begära och erhålla information om hur vi behandlar dina uppgifter.

Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig rättade. Du har, under visa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller däremot inte om dina personuppgifter är nödvändiga för det ändamål de samlats in för, till exempel av rättsliga skyldigheter eller annan laglig grund. Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Det gäller om du har gjort invändningar avseende riktigheten av uppgifter och gäller då under den period vi undersöker huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att återkalla ditt samtycke: Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Rätt att invända mot intresseavvägning: När personuppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot en sådan behandling.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du gör det kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av de uppgifter som du har tillhandahållit oss i syfte att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

Begära information och kontaktuppgifter

Om du har frågor eller klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter eller om du önskar utöva någon av dina lagstadgade rättigheter, ber vi dig kontakta oss på privacy@business-sweden.se eller

Business Sweden
Box 240
101 24 Stockholm

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra tillägg eller justeringar av denna integritetspolicy. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om ändringen är väsentlig kommer vi att förse dig med en uppdaterad policy innan ändringen blir gällande. Vi uppmuntrar dig att ta del av innehållet i denna policy regelbundet.