Taiwan drabbas regelbundet av mindre jordbävningar som inte ställer till med omfattande skador. Vidare ligger Taiwan mitt i ett tyfonbälte och drabbas årligen normalt av flera tyfoner.

Dessa kan orsaka omfattande översvämningar, ras och skador som kan innebära att människor kommer till skada och att väsentliga samhällsfunktioner slås ut.

Taiwan har en fungerande katastrofberedskap, ett mycket väl utbyggt telekommunikationsnät, en väl fungerande sjukvård och en räddningstjänst som i de allra flesta situationer förmår att hantera en katastrof.

Under en pågående tyfon är det av stor vikt att aldrig lämna bostaden om du inte absolut måste, även om vädret för stunden verkar lugnt. Det kan vara bedrägligt och stormen kan återkomma med än värre styrka inom loppet av minuter.

Det föreligger en risk för kraftigare jordbävningsskalv på Taiwan som kan medföra omfattande skador. Till vänster på sidan finner ni information om hur man bäst agerar innan, under och efter en jordbävning.

Nedan finner ni länkar till Taiwans Central Weather Bureau:s väderprognos och sammanställning över jordbävningar.

Central Weather Bureau

Central Weather Bureau's weather report


Innan

Att sätta upp riktlinjer för hur familjen, arbetsplatsen eller motsvarande ska agera vid en jordbävning kan vara till stor hjälp när en naturkatastrof väl händer. Dessa riktlinjer behöver inte vara så omfattande men det kan vara vissa saker som kan vara bra att tänka på innan en eventuell jordbävning.

För utlänningar som inte behärskar språket kan det uppkomma en besvärlig situation även när den inhemska räddningstjänsten och vårdapparaten fungerar. Det är därför viktigt att alltid veta vart man skall vända sig och kunna förklara sin situation på engelska. Kontrollera vilket sjukhus som ligger närmast er bostad och skriv ner telefonnummer och adress och förvara på en lämplig plats.

Fundera också på alternativa sätt att kontakta varandra när telefon och internet kan tänkas ligga nere. Ett förslag är att komma överens om en plats där alla ska träffas om alla andra medel av kommunikation slås ut.

Det kan också vara idé att göra en beredskapsväska, att ha ett extra lager med vatten, mat och batterier hemma, i bilen och på kontoret. Att köpa in en radio är en god idé då det ger er en möjlighet att följa vad som händer efter jordbävningen och kan följa myndigheternas instruktioner. Se också över er bostads tillgång på brandsläckare. Om det skulle bli en evakueringssituation rekommenderas att man i förväg gjort upp en inventarieförteckning över tillhörigheter. Förteckningen är nödvändig om man vill ha ut ersättning från försäkringsbolag för personlig egendom som kan gå förlorad i ett krisläge. Glöm inte att registrera er hos Business Sweden. Det ger kontoret en möjlighet att kontakta svenskkolonin i händelse av en kris. Lista på saker som kan förberedas innan en jordbävning:

 • ID-papper, pass, vaccinationsintyg m.m. som förvaras lättåtkomligt
 • mediciner och förbandslåda
 • tillräckligt med dricksvatten för upp till en vecka
 • matvaror/konserver som kan förvaras upp till minst en vecka
 • gastub i reserv, kokplatta eller spritkök, tändstickor eller motsvarande
 • reservbelysning, fotogenlampa
 • ficklampa med batterier, stearinljus
 • batteriradio
 • batterier till ficklampa och radio för minst en veckas bruk
 • laddad mobiltelefon
 • lokal valuta i små sedlar samt utländsk valuta motsvarande omkring 10.000 SEK.
Under

De flesta jordbävningar varar under högst en minut. Skalvet kan förvisso upplevas som skrämmande, men om inget faller ned på er är det egentligen tämligen ofarligt. Försök därför bevara ert lugn.

 • Om ni befinner er inomhus: skydda huvudet! Sök skydd under t ex ett stadigt bord där ni kan undgå att träffas av nedfallande skåp eller andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Flytta er från fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
 • Om eld skulle bryta ut: släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med el, gasspisar och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på betryggande sätt (det är oftast efterföljande bränder som leder till en större katastrof i samband med en jordbävningsolycka).
 • Befinner ni er inomhus så rusa inte ut i panik, utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Ta er ut genom trapphuset. Använd aldrig hiss om en jordbävning ägt rum.
 • Öppna om möjligt ytterdörren så att ni snabbt kan lämna bostaden och planera i förväg hur ni enklast ska kunna ta er ut.
 • Om ni befinner er utomhus: sök skydd mot nedfallande föremål, ledningsstolpar, etc. En öppen plats kan rekommenderas
 • Om ni befinner er i en bil: stanna omedelbart vid vägkanten och sitt kvar i bilen. Undvik att parkera på eller under broar/viadukter.
Efter

När jordbävningen är över är det i de flesta situationer säkrast att tillsvidare stanna hemma med familjen. Erfarenheten visar att man i krisläge oftast har det lugnast och säkrast i sitt hem och att mer drastiska åtgärder i många fall inte behöver vidtas.

Lyssna i en krissituation alltid på lokala radion för att hålla dig uppdaterad. Radiostationen har sändningar på engelska och sänder i krislägen med jämna mellanrum uppdaterad information. De har också egna generatorer och fortsätter att sända även då elförsörjningen slagits ut.

- ICRT Taipei FM100,7 Taichung FM 100,1 Kaohsiung FM100,7

Var beredd på ev. efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse. Kontrollera att inga bränder utbrutit och undanröj tänkbara brandhärdar. Om gasledningen skadas: öppna fönster och stäng huvudgaskranen. Om el-ledningar skadats: stäng av huvudströmbrytaren

Lämna ett meddelande på ytterdörren om vart ni beger er. Kontakta andra utlänningar på evakueringsplatsen. Undvik användning av bil. Blockerade vägar försvårar räddningsarbetet och leder till förseningar i leverans av olika förnödenheter.

Meddela anhöriga i Sverige och lokalt, samt Business Sweden, via telefon, sms eller e-mail att du/ni är välbehållna. Om ni inte har möjlighet att kontakta anhöriga, arbetsgivare eller Business Sweden, lämna namn och uppgift om er belägenhet till närmaste polismyndighet som kan ha lättare att föra denna information vidare.

Evakuering

I en allvarlig krissituation kan det bli nödvändigt att evakuera svenska medborgare. Hur evakueringen sker beror på krissituationens omständigheter. Om krissituationen gäller bara en del av Taiwan och förmodas bli kortvarig, kan evakuering ske inom Taiwan. Om krissituationen gäller hela Taiwan kan evakuering ske till ett grannland som anses vara säkert. Om man antar att krissituationen är långvarig kommer evakueringen i första hand att ske med flyg till Sverige.

Om du bestämmer dig för att resa ut ur Taiwan på egen hand utan hjälp från oss, ber vi dig informera oss eller UD i Stockholm om detta för att i en krissituation undvika onödigt och tidskrävande arbete att lokalisera dig.

Du bör snabbt förflytta dig till den samlingsplats som meddelas. Om inte annat meddelas är detta:

Main entrance (Huvudingången) International Trade Building, 333, Keelung Road, Section 11012 Taipei. Medför pass, handbagage, filtar, proviant och dricksvatten, men endast om du fått förvarning och hunnit vidta förberedelser t ex inför förestående evakuering. Kom ihåg att det i en sådan situation är viktigast att du själv och din familj kommer till en skyddad plats och inte att du försöker rädda dina tillhörigheter. Huvudtransportmedel vid en evakuering är flyg. Ett båtalternativ kan också komma ifråga. En evakuering kan tänkas ske till säkrare plats inom Taiwan, till grannland eller till Sverige.

Det åligger var och en att själv betala sina evakueringskostnader. I en brådskande situation löses dock kostnadsfrågan genom att Business Swedens kontor förskotterar kostnaderna. Den enskilde skriver på en betalningsförbindelse vid utresan.

Om du får meddelande om att Business Swedens kontor/UD i Stockholm rekommenderar att en evakuering skall förberedas, vidtas följande åtgärder:

 • Packa väskor med oundgänglig utrustning som kan komma att behövas. Märk väskor med namn och innehåll.
 • Förbered de åtgärder som måste vidtas för att kunna lämna bostaden.
 • Förbered dig för förflyttning till samlingsplats, men bege dig inte dit förrän du fått meddelande om det.