Fler än 2 500 svenska företag och dotterbolag är verksamma på den norska marknaden. Våra ekonomiska och kulturella band med Norge förstärks ytterligare av vårt intensiva handelsutbyte över gränsen. När både import och export tas med i beräkningen blir Norge vår enskilt viktigaste handelspartner. Våra viktigaste exporter till Norge är tjänster, maskinutrustning, motordrivna fordon, kemiska produkter, möbler och telekom.

Värdefulla affärsmöjligheter

Efterfrågan på utländska varor har generellt sett ökat kraftigt de senaste åren, särskilt till följd av e-handelsföretagens frammarsch. Norrmännen är de mest frekventa onlinekunderna i EU vilket förklaras av höga disponibla inkomster och omfattande köpkraft. Sett till BNP per capita är Norge ett av världens rikaste länder. Utöver detaljhandel finns värdefulla affärsmöjligheter för svenska företag inom infrastruktur, automatisering, miljöteknologier och olje- och gassektorn.

Goda chanser att lyckas

Norge och Sverige har ett nära samarbete i många olika sammanhang till följd av vår gemensamma historia, kulturarv och vårt grannskap. Detta kombinerat med våra starka ekonomiska band och närbesläktade språk ger svenska företag mycket goda chanser för lyckad affärsetablering i Norge.

Liknelser och skillnader

Trots att länderna liknar varandra i många avseenden är det klokt att inte bortse från de skillnader som faktiskt råder. Som vår handelssekreterare Jessica Olsson förklarar i intervjun nedan är det viktigt att lära känna norska kulturen och handelsreglerna. Faktumet att Norge inte är medlem i EU får konsekvenser för handel och därför är det viktigt att förstå villkoren kring importtullar, momsregler och lokala krav på fysisk etablering.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit verksamt i Norge i mer än 40 år. Vårt kontor i centrala Oslo ger råd och praktiskt stöd till svenska företag som behöver hjälp att få ut mesta möjliga av sin affärssatsningar i Norge. Vi har även ett team med affärsutvecklare i Sverige som kan vägleda dig genom de tidiga stadierna i din Norge-expansion.

NORWAY_christoffer-engstrom-tjguVu0GoEM-unsplash.jpg
NORWAY yuriy-garnaev-fcDnEf0TUV0-unsplash.jpg

Jessica Olsson

Trade & Invest Commissioner Norway
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Norge?

Generellt upplever många svenska företag att expansion i Norge är relativt enkelt och naturligt som ett första steg ut på internationella marknaden. Få länder har en sådan nära relation som Norge och Sverige som bygger på gemensam historia, ett nära grannskap, närbesläktade språk och starka ekonomiska band. Möjligheterna hindras egentligen inte av något alls och i de flesta sektorerna i Norge finns behov och efterfrågan på svenska produkter. Norges starka marknad skapar möjligheter inom e-handel och norrmännen köper gärna IT-tjänster från Sverige. Vidare finns många möjligheter relaterade till den gröna omställningen. Den typiska slutsatsen att ”det som fungerar i Sverige fungerar även i Norge” stämmer ofta väl med verkligheten. Vi har liknande köppreferenser och svenska varumärken är välkända bland norrmännen.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Norge?

Den största risken är att företag inte förbereder sina exportinvesteringar och inte skaffar sig information om norsk lagstiftning och regelverk. Norge är inte en medlem av EU och dess tull- och momsunion, vilket påverkar hur moms, skatter och tullar vid export till Norge ska hanteras. Att etablera sig kan därför ta något längre tid än väntat och vara något dyrare jämfört med andra europeiska länder. Så riskerna uppstår genom att tro att det är lika okomplicerat att göra affärer i Norge som det är i Sverige.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Norge?

Trots de många likheterna finns en del skillnader som man bör beakta. Norska organisationer är mer hierarkiska än svenska och ansvar och beslut tas oftare av VD:n. Om någon i chefsposition är närvarande kan beslut tas direkt under ett möte. Norrmännen värdesätter sin fritid vilket påverkar arbetstider och tillgänglighet. Därtill brukar norrmännen vara väl uppdaterad på allt som sker i Sverige jämfört med svenskarnas kännedom om Norge. Så för att skapa goda relationer rekommenderas att man har en lika hög kunskapsnivå om Norge.

Kontakt
Telefon +47 22 87 88 55 E-post Jessica Olsson isolated.png