Business Swedens hållbarhetsredovisning för 2020 summerar ett händelserikt år för hållbarhetsarbetet som kommer att genomsyra verksamheten i många år framöver.

Hållbarhet är en av fem nyckelpelare i Business Swedens Strategi 2025 där nya strategiska affärsekosystem och främjandeprogram kopplade till Agenda 2030 och Parisavtalet står i fokus. Business Sweden har därmed lagt grunden för att aktivt bidra till grön omställning, hållbar tillväxt och internationellt hållbara affärer.

Det långsiktiga målet med Business Swedens hållbarhetsarbete är att bidra till att Sverige är fossilfritt senast 2045 och att de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet realiseras 2030. Under det gångna året har 485 företag coachats av Business Swedens globala affärsutvecklare i projekt som har haft en betydande direkt eller indirekt positiv påverkan på de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

I samband med coronapandemins utbrott ställde Business Sweden om verksamheten för att hjälpa kunder hantera nedstängda marknader, reserestriktioner och störningar i leveranskedjor. Främjandeaktiviteterna skiftades sedan successivt mot nya klimatsmarta affärsmöjligheter och grön återhämtning.

Parallellt med detta implementerades organisationens nya uppförandekod med obligatorisk och interaktiv e-learning för samtliga medarbetare runtom i världen. Därtill etablerades ett internt hållbarhetsnätverk med syftet att kontinuerligt bidra till ökad informationsspridning, fler synergier mellan marknader och att skapa bättre förutsättningar att hjälpa företagen förebygga risker och minimera negativ påverkan.

I samverkan med Team Sweden lanserade vi även det nya klimatiniativet Fossil Free by Sweden. Med avstamp i ett omfattande kartläggningsarbete genererades en projektdatas med omkring 400 gröna projekt och affärsmöjligheter, inom områden där svenska företag har en stark position och kan bidra till hållbar tillväxt och global klimatomställning.

Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning för 2020 och läs mer om hur Business Sweden stödjer FN:s Global Compacts tio principer med fokus på områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.