2022 var utmaningarna från Covid-19 fortfarande överhängande, och effekten på svenska företag i Taiwan var fortfarande oklar. Vid tidpunkten för undersökningen 2023, när nästan alla restriktioner relaterade till pandemin hade avskaffats, rapporterade dock svenska företag en fortsatt positiv syn på marknaden.

Undersökningen visar att vissa, men inte alla, företag oroar sig för potentiella negativa effekter till följd av den geopolitiska situationen. Även om detta är en faktor att bevaka och analysera ytterligare framöver, är vår övergripande uppfattning att klimatet är mycket positivt för nya affärer och investeringar.

Svenska företag fortsätter att rapportera positiva utsikter för sin affärsutveckling i regionen: 78 procent av de svarande företagen skulle beskriva sin finansiella utveckling som positiv. Detta är en ökning med två procent jämfört med förra årets resultat. Dessutom drabbades endast sju procent av de svarande av en finansiell förlust, vilket dock är en liten ökning jämfört med förra årets undersökning.

Sverige har ett starkt nationellt varumärke och svenska varumärken förknippas ofta globalt med hållbarhet, innovation och jämställdhet. Detta bekräftas tydligt i undersökningen, då 88 procent av alla företag uppskattar att det svenska varumärket bidrar positivt till deras verksamhet i Taiwan.

Behovet av gröna lösningar ökar i alla branscher. Som ett svar på detta introducerar president Tsai Ing-Wen och regeringen flera initiativ för att driva på den gröna omställningen och skapa incitament för företag. De nya reglerna kan vara en anledning till att svenska företag märker en högre medvetenhet bland sina kunder.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med denna undersökning är att belysa styrkor, risker och möjligheter för svenska företag i Taiwan. Undersökningen genomfördes mellan april och maj 2023.

Under undersökningen kontaktades 71 företag och 41 av dessa svarade. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 57,7 procent och en felmarginal på 10 procent. Majoriteten av de företag som svarade på enkäten är stora, mogna industriföretag.

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport med värdefulla insikter.